Ik wil wel, maar mijn

hart klopt niet

Financieel jaarverslag 2014

Het totaal aan opbrengsten in 2014 bedroeg ruim €200.000,-. In bijlage 1  is te zien welke bedragen zijn uitgekeerd aan financiering van onderzoek. Dit bedroeg in 2014 iets meer dan €86.000.

Stichting Hartekind heeft in 2014 helaas meer personele kosten gemaakt dan begroot als gevolg van langdurige ziekte van de enige medewerker (0,7fte), welke vervangen moest worden.

In bijlage 2  is onze volledige jaarrekening opgenomen. Onder de noemer ‘lasten eigen fondsenwerving’ zijn de doelbestedingen opgenomen die wij hebben gefinancierd uit volledig zelf door vrijwilligers opgezette evenementen zoals de Dam tot Damloop en de schaatsactie op de Weissensee.

Op dit moment werken wij aan de jaarcijfers 2015, deze verwachten we eind maart op deze pagina te kunnen presenteren. Naar verwachting zullen de baten over 2015 iets meer dan €220.000 bedragen en de lasten ongeveer €60.000.

Kind zijn, hart nodig! ANBI Keurmerk goed besteed CBF erkend